Nabídka služeb – Interní klienti Tisk

CTT nabízí akademickým a vědeckým pracovníkům i studentům univerzity odborné poradenství a metodickou pomoc při výběru vhodné formy průmyslově právní ochrany výsledků výzkumu a vývoje a zajištění jejich efektivního přenosu do praxe.

Před samotným zahájením výzkumu

 • průzkum novosti poznatků, patentové nezávadnosti produktů, patentové rešerše, patentové analýzy
 • smluvní ošetření společného výzkumu a vývoje
 • poskytování konzultací v oblasti ochrany duševního vlastnictví
 • vzdělávání zaměstnanců a studentů UTB v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Zajištění průmyslově právní ochrany výsledků výzkumu

 • poradenství k otázkám nakládání s výsledky výzkumu a vývoje
 • doporučení vhodného typu právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, patent)
 • metodická podpora původců při oznámení vzniku vynálezu nebo vzoru

Postup při ochraně a uplatnění práv k duševnímu vlastnictví na UTB ve Zlíně

Postup při ochraně a uplatnění práv k duševnímu vlastnictví na UTB popisuje směrnice rektora: SR/1/2013 „Uplatnění a ochrana práv duševního vlastnictví vznikajícího v souvislosti s tvůrčí činností  zaměstnanců a studentů UTB ve Zlíně“

CTT zajišťuje průběh interního procesu řízení o nabídkách průmyslových práv (problematika zaměstnaneckých vynálezů, užitných a průmyslových vzorů):

 • sledování zákonných lhůt pro uplatnění práva na předmět PV
 • poskytování konzultací k interním postupům
 • kontrola nabídek předmětů práv průmyslového vlastnictví a jejich evidence
 • vedení Deníku nabídek předmětů PPV
 • posouzení způsobilosti předmětu PPV k právní ochraně
 • zpracování přihlášek vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek
 • příprava podkladů pro smlouvu o uplatnění práva na předmět průmyslového vlastnictví
 • posuzování oznámení o chystaném zveřejnění předmětu PPV a podle povahy věci úprava časového režimu zveřejnění
 • vyrozumění původců ve věci rozhodnutí o uplatnění práva UTB k předmětu PPV

Správa portfolia duševního vlastnictví

 • sledování aktuálního stavu případů a reakce na výměry ÚPV
 • zajištění administrativních náležitostí (žádosti o průzkum, změny v rejstříku, prodloužení platnosti)
 • asistence při oceňování portfolia duševního vlastnictví

 

Transfer technologií a komercializace výsledků

 • mapování transferu schopných výsledků
 • zajištění propagace výzkumných týmů a jejich výsledků
 • nabídka technologií prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network
 • licenční jednání a zpracování návrhu licenčních smluv, evidence uzavřených licenčních smluv a jejich následná registrace
 • komercializace know-how včetně smluvního ošetření
 • jednání se zástupci firem, patentovými zástupci a úřady v ČR i zahraničí
 • asistence při přenosu poznatků, zkušeností a know-how
 • registrace převodu průmyslových práv a spolupráce na přípravě smluv
 • vzdělávání vědeckých pracovníků v oblasti transferu technologií