Nabídka technologií 2009 Tisk
  1. Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů
  2. Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem
  3. Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků
  4. Antistatická antibakteriální sandálová obuv
  5. Odsávací kontejner
  6. Zařízení dvouosého polohovacího systému zejména pro solární panely
  7. Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů
  8. Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní
  9. Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech
  10. Zařízení pro prodloužení skladovatelnosti nápojů, zejména vína

1. Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů

(FT – Ing. David Maňas Ph.D. a kol. – Ústav výrobního inženýrství)

Zařízení pro testování opotřebení polymerních materiálů je tvořeno rotorem k upnutí zkušebního kotoučku a nad ním umístěným kyvně uloženým ramenem nesoucím na svém volném konci zkušební břit ve spodní poloze ramena dopadající na povrch zkušebního kotoučku. Podstata technického řešení spočívá v tom, že rameno je jedním svým koncem otočně uloženo na čepu a na druhém konci má umístěn zkušební břit. V oblasti mezi oběma těmito konci se rameno k vyvození zdvihu dotýká nebo je spojeno s pístní tyčí pneumatického válce s nastavitelnou výškou zdvihu. Elektromotor pohonu rotoru se zkušebním tělesem je vybaven statickým měničem kmitočtů k regulaci otáček.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


2. Minerální plniva a polymerní systémy s jejich obsahem

(FT – doc. Ing. Jiří Maláč CSc. – Ústav inženýrství polymerů)

Minerální plnivo pro polymerní systém je upraveno polypeptidem, který zajistí zvýšenou interakci minerální plnivo-polymer a tím i zlepšené vlastnosti polymerního systému. Jako polypeptid může minerální plnivo obsahovat kupříkladu klíh, želatinu, nebo s výhodou hydrolyzát kolagenu. Hlavní výhodou tohoto technického řešení je možnost dosáhnout zlepšených vlastností polymerních systémů působením polárních kapalin jako je kupříkladu voda, které mohou zbobtnat fázové rozhraní a tím negativně ovlivnit interakci polymer/plnivo.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


3. Pružný prvek k vedení kontinuálních materiálů při obrábění a stavebnicová sestava pružných prvků

(FT – Ing. Zdeněk Dvořák CSc. – Ústav výrobního inženýrství)

Pružný prvek je vytvořen ve tvaru pouzdra na jedné straně s alespoň dvěma výřezy a na druhé straně se stejným počtem pružných čelistí, které jsou jednotně úhlově pootočeny oproti výřezům a mají šířku menší nebo rovnou šířce výřezů, přičemž takto vytvořený pružný prvek svými čelistmi přiléhá na zpracovávaný materiál a svým pouzdrem je uchycen v pracovním vřetenu přímo nebo prostřednictvím vymezovací vložky. Důležitou předností pružného prvku je skutečnost, že při změně rozměru zpracovávaného materiálu při rozevření pružného prvku nedochází ke změně jeho podélného rozměru. Stavebnicová sestava pružných prvků pak umožňuje osovou fixaci zpracovávaného materiálu v delším úseku daném vzájemným složením dvou nebo více pružných prvků.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, přihláška vynálezu ČR – v  řízení


4. Antistatická antibakteriální sandálová obuv

(UNI – doc. Ing. Marián Lehocký Ph.D. a kol. – Centrum výzkumu zdravotnických materiálů)

Antistatická antibakteriální sandálová obuv spojuje výhody běžné monolitní plastové obuvi, kterými jsou především jednoduchá výroba, snadná údržba a cenová dostupnost s dalšími přednostmi, kterými jsou antistatický a antibakteriální charakter této obuvi a zvýšení uživatelského komfortu pomocí větracích otvorů. Tato obuv najde využití jako pracovní obuv v lékařství, zejména v nemocnicích, ale také například v exponovaných potravinářských provozech, zejména při zpracování masa, ryb nebo v jiných mokrých provozech se zvýšenými nároky na odolnost proti vodě a mechanickému poškození a současně s požadavkem dobré omyvatelnosti a snadné údržby používané obuvi.

image001 image002

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument, zaregistrovaný průmyslový vzor Společenství – platný dokument

 

5. Odsávací kontejner

(UNI – doc. Ing. Marián Lehocký Ph.D. a kol. – Centrum výzkumu zdravotnických materiálů)

Odsávací kontejner je tvořen dutým tělesem eliptického půdorysu, jehož plášť má podobu harmonikově stlačitelného vlnovce, který je na jedné straně zakončen dnem a na druhé straně čelem trychtýřovitého tvaru ústícím do hrdla. Tento odsávací kontejner je určen především pro zdravotnické aplikace.

image004

Druh PPO: zaregistrovaný průmyslový vzor Společenství – platný dokument


6. Zařízení dvouosého polohovacího systému zejména pro solární panely

(FAI – doc. Ing. František Hruška Ph.D. – Ústav elektroniky a měření)

Toto zařízení slouží především pro zvýšení zisku energie při proměnné poloze slunce během dne a roku, jež lze využít u nových i stávajících solárních systémů. Významné místo uplatnění pak má toto řešení u rozměrově a výkonově malých provedení. Podstata technického řešení spočívá v tom, že na azimutový rotační systém, tvořený svislou osou azimutu a azimutovým otočným prvkem s elektrickým pohonem, navazuje elevační rotační systém, tvořený vodorovnou osou elevace s elevačním otočným prvkem, na němž je uchycen solární panel, přičemž elevační otočný prvek je na straně odvrácené od solárního panelu opatřen vodicím trnem ústícím do vodicí drážky s průběhem inverzním k denní elevační trajektorii slunce, a tato vodicí drážka je vytvořena ve vodicí ploše, která je spojena s nosičem solárního panelu, stejně jako svislá osa azimutu. Zařízení dvouosého polohovacího systému podle technického řešení je vůči stávajícímu stavu podstatně jednodušší a méně nákladné

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


7. Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů

(FAI – doc. Ing. František Hruška Ph.D. – Ústav elektroniky a měření)

Zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů je určeno pro ověřování funkce výkonových parametrů solárních panelů, jak při instalaci a uvádění do provozu, tak i k průběžné kontrole při trvalém užívání. Zařízení sestává ze snímače elektromagnetického záření, snímače napětí panelu, snímače proudu panelu, přičemž všechny tyto snímače jsou spojeny se sběrnou/předzpracovací jednotkou prostřednictvím vstupu signálu elektro-magnetického záření, vstupu signálu napětí panelu, vstupu signálu proudu panelu, vstupu signálu získaného napětí, vstupu signálu získaného proudu a případně vstupu signálu polohy panelu, a výstupu sběrné/předzpracovací jednotky je propojen s vyhodnocovací jednotkou skrze vstup vyhodnocovací jednotky. Výhodou zařízení pro testování fotovoltaických solárních panelů je ucelený měřicí a vyhodnocovací systém účinnosti panelů dostupný pro každého uživatele. Systém může být použit i jako přenosné diagnostické zařízení, které může provozovat testování nebo ověřování fotovoltaických solárních panelů.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


8. Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní

(FAI – doc. Mgr. Milan Adámek a kol. – Ústav bezpečnostního inženýrství)

Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí je určeno především pro jednotky umělých líhní – předlíhní a dolíhní – při odchovu ptactva. Kromě teploty a vlhkosti je schopno kontrolovat a upravovat i další zadané parametry, a proto v různých modifikacích nalezne použití i v dalších oblastech zemědělství či v jiných sektorech a také v laboratorních podmínkách. Hlavní výhodou zařízení pro regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, podle technického řešení, je při aplikaci pro umělé líhně kontinuální a spolehlivá, přitom však navzájem nezávislá regulace teploty a vlhkosti, podpořená průběžnou kontrolou funkce systému a předáváním informací ve zvolené formě a dosahu. Současně je možno u zařízení podle technického řešení zajistit i další důležité funkce, jako je zejména kontrola a řízení polohy lísek zajišťující pravidelné zahřívání a zdravý vývoj zárodků.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


9. Zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech

(FAME – doc. Ing. Petr Briš CSc. a kol. – Ústav průmyslového inženýrství a IS)

Toto zařízení je schopno v horkých provozech zajistit regulaci teploty průběžným ochlazováním pracovního prostoru a rovněž vytvořit přijatelné prostředí pro obsluhu vzhledem k čistotě ovzduší. K hlavním výhodám zařízení pro regulaci teploty a kontrolu čistoty ovzduší v horkých provozech je především schopnost udržovat danou teplotu a dodatečnou čistotu ovzduší v pracovním prostoru s ekonomicky velmi zajímavou energetickou bilancí s minimální potřebou výměny vzduchu s okolím. Spojují se tak výhody uzavřených i otevřených systémů. Velkou předností zařízení podle technického řešení je tedy jeho nízká spotřeba energie z vnějších zdrojů při značné návratnosti energie průběžně uvolňované ze zpracovatelského zařízení do pracovního prostoru. Tato navrácená energie je využita především k ohřevu teplé užitkové vody nebo vytápění ostatních pracovních a výrobních prostor. Zařízení je užitečné a výhodné i v případech, kdy např. při zpracování pryže nebo některých druhů plastů dochází k uvolňování plynných zplodin, které zápachem znepříjemňují pracovní prostředí. Tyto zplodiny obzvláště při vyšších koncentracích mohou být i zdraví škodlivé. V takových případech je v zařízení podle technického řešení před odsávání předřazen filtr na bázi příslušného sorbentu. Dochází tedy k čištění pracovního prostoru od škodlivých zplodin, což byla dříve převážně výhoda otevřených systémů, ale zároveň k ekologicky pozitivnímu jímání zneškodňování těchto zplodin, což otevřené systémy neumožňovaly.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument


10. Zařízení pro prodloužení skladovatelnosti nápojů, zejména vína

(FAME – doc. Ing. Vratislav Kozák Ph.D. – Ústav managementu a marketingu)

Technické řešení se týká zařízení, které umožňuje zvýšit trvanlivost nápojů, zejména vína, v jednou otevřených a přechodně uzavřených lahvích. Jde o zařízení sloužící k dlouhodobému přechovávání takových nápojů v prakticky nezměněné kvalitě. Výhodou tohoto zařízení je ve srovnání s dosud známými systémy pro stabilizaci vína a jiných nápojů na přírodní bázi především jeho jednoduchost a skladnost a současně také skutečnost, že zde není třeba zasahovat jakýmkoliv způsobem do složení samotného vína a je tedy možno se vyhnout veškerému ovlivnění chuťových a senzorických vlastností, které jsou zvláště u luxusního sortimentu vín velmi citlivou záležitostí. Ve srovnání s prostým uzavřením lahve těsnicí zátkou a umístěním v optimálně klimatizovaném prostoru je výhoda zařízení zřejmá – umožní se odstranění velké části vzdušného kyslíku a jeho nahrazení inertní atmosférou, čímž se minimalizuje proces poškozování kvality vína oxidačními vlivy. Zařízení je využitelné pro segmenty trhu, vyhledávající nebo upřednostňující luxusní archivní vína, jejichž cenová hladina předpokládá přiměřené nakládání i s malými objemy těchto nápojů.

Druh PPO: zaregistrovaný užitný vzor ČR – platný dokument

 

Referent transferu technologií

Přemek Strážnický
Tel.: +420 576 038 022
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript