Home Financování VaVaI Aktuality Nová výzva OP VK - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Nová výzva OP VK - 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Tisk
Úterý, 25. ledna 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 4. Výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

Cílem výzvy je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe.

Dle Metodického výkladu výzvy předkládané projekty musí vycházet z klíčových dokumentů MŠMT (zejm. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015) a strategických dokumentů příslušné VŠ. Projekt musí přispívat k naplňování principů kvality a posilování postavení vysoké školy v národním i mezinárodním prostředí. Projekty by měly zohledňovat evropské a mezinárodní trendy ve vysokoškolském vzdělávání. Zaměření projektů musí být strategické, nelze předkládat projekty na úrovni jednotlivých kateder.

Výzva je vyhlášena jako průběžná, projektové žádosti je možno předkládat v termínech 7.–11. 2., 11.–15. 4. a 21.–25. 11. 2011.

Více informací