Home Financování VaVaI Aktuality Nová výzva OP VK podporující počáteční vzdělávání & semináře
Nová výzva OP VK podporující počáteční vzdělávání & semináře Tisk
Středa, 26. ledna 2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo novou výzvu k předkládání žádostí prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vysoké školy se mohou předložit projekt do jedné z podporovaných aktivit, a sice čísla 3:

- děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol;
- děti a mladiství (do 18 let), kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání;
- žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;
- děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole a třídě nebo na prevenci sociálně patologických jevů;
- rodiče dětí a žáků;
- pracovníci škol a školských zařízení;
- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
- pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Více informací

Semináře

MŠMT rovněž připravilo pro žadatele o finanční podporu semináře.

Seminář v Brně

Seminář v Praze