Další možnosti Tisk

Možností (spolu)financování projektů z národních zdrojů je velké množství. Odkazy na další fondy, včetně krátkého popisu zaměření, naleznete na této stránce v členění dle poskytovatele dotace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva.

Více informací: http://www.frvs.cz/

 

Národní program výzkumu III

Na základě práce odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj, které navrhly soubor osmi Dlouhodobých základních směrů výzkumu (DZSV), a na základě analýz Technologického centra bylo následně vytipováno dvanáct tematických sektorů VaV, o nichž lze předpokládat, že významně přispějí k využití příležitostí nebo k řešení problémů, které se v aplikačním horizontu NPV III objeví, případně v nich lze očekávat výrazné vědecké objevy. Osm z těchto tematických sektorů přímo odpovídá jednotlivým DZSV, které jsou součástí Národní politiky výzkumu a vývoje na léta 2004–2008, a představují tedy prioritní oblasti, v jejichž rámci by měl být podporován výzkum z veřejných prostředků. Zbylé čtyři tematické sektory sice nejsou v názvech DZSV na první pohled obsaženy, ale na základě provedených analýz se rovněž ukázaly jako významné.

Sektory identické s Dlouhodobými základními směry výzkumu (DZSV):

 • Udržitelný rozvoj
 • Molekulární biologie
 • Energetické zdroje
 • Materiálový výzkum
 • Konkurenceschopné strojírenství
 • Informační společnost
 • Bezpečnostní výzkum
 • Společenskovědní výzkum

Více informací: http://www.foresight.cz/cz/publikace/

 

IGA – Interní grantová agentura

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována na příslušný kalendářní rok podle zákona č. 130/2002 o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v platném znění a Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum vydaná MŠMT podle tohoto zákona.

Podmínky se každoročně aktualizují. Pro UTB ve Zlíně se upravují směrnicí rektora.

Více informací: http://web.utb.cz/?id=0_0_12_3〈=cs&type=0

 

ESO – Evropská jižní observatoř

ESO je mezivládní vědecko–technologická organizace zabezpečující ambiciózní programy zaměřené na navrhnutí, konstrukci a ovládání pozemních observatoří za účelem získání důležitých vědeckých objevů

Více informací: http://www.eso-cz.cz/

 

ESA – Evropská kosmická agentura

ESA postupuje v souladu s Evropskou unií, národními organizacemi odpovědnými za kosmonautiku a mezinárodními partnery, řídí výzkumné a vývojové programy potřebné k zajištění vedoucí pozice i do budoucna. Výsledkem je kosmický průmysl světové kategorie, úžasné vědecké objevy a pevnější i bohatší evropská identita.

Více informací: http://www.esa.int/esaCP/Czech.html

 

Vědecký program NATO

Vědecký program NATO je orientován na bezpečnost.

Program pod názvem "Security Through Science" je zaměřen na budování kontaktů mezi vědeckou komunitou členských zemí NATO a vědci z partnerských zemí a zemí tzv. Mediterranean Dialogue (země Severní Afriky, Izrael a Jordánsko). Prioritní témata výzkumu jsou vybírána ve třech hlavních oblastech:

 • Obrana proti terorismu
 • Zamezení dalších ohrožení bezpečnosti
 • Priority partnerských zemí

Více informací: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vedecky-program-nato

 

KONTAKT

Pod programem Kontakt je zahrnuta dvoustranná vědeckotechnická spolupráce s Belgií – Vlámským společenstvím, Francií, Itálií, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Řeckem, Slovenskem a Slovinskem, která je vzájemně odsouhlasena na mezivládní úrovni a jednotlivě vyjádřena bilaterálními mezivládními dohodami.

Cílem projektu Kontakt je zajistit odpovídající podmínky pro rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých organizací výzkumu, vývoje a inovací s jejich partnery a podpořit tak začlenění vědeckého výzkumu uvedených zemí do Evropského výzkumného a inovačního prostoru a do projektů rámcových programů Evropské unie. Nedílnou součástí zacílení programu Kontakt je podpora integrace vědy a techniky a transfer technologických a výrobkových inovací do malých a středních podniků.

Více informací: http://www.aipcr.cz/kontakt.asp

 

EUREKA – Evropská spolupráce v aplikovaném výzkumu

Program EUREKA je jedním z nástrojů evropské strategie a spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit. Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurence schopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury.

Projekty EUREKA jsou orientovány na oblasti soukromého i veřejného sektoru. Jejich výstupem musí být nové špičkové výrobky, technologie nebo služby, schopné komerčního využití. Rámcově jsou projekty EUREKA zaměřeny na oblasti:

 • Informační technologie
 • Nové materiály
 • Životní prostředí
 • Biotechnologie a medicínské technologie
 • Robotika a automatizace
 • Komunikační technologie
 • Energetika
 • Doprava
 • Lasery

Více informací: http://aplikace.msmt.cz/htm/JMEurekac10.html

 

ERASMUS MUNDUS

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Erasmus Mundus II podporuje tři typy aktivit:

 • Akce 1 / Společné programy Erasmus Mundus (magisterské a doktorské) s vynikající akademickou kvalitou včetně systému stipendií
 • Akce 2 / Partnerství Erasmus Mundus mezi evropskými vysokoškolskými institucemi a vysokoškolskými institucemi z mimoevropských zemí, která slouží jako základ strukturované spolupráce, výměny a mobility na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání, včetně systému stipendií (tzv. External Cooperation Window)
 • Akce 3 / Propagace evropského vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím projektů, které mají zvýšit přitažlivost Evropy jako centra s vynikající kvalitou vysokoškolského studia

Více informací: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=84&view_type_code=program&

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Podpora výzkumu a vývoje

NP VaV ČR definuje systémové priority a prioritní tematické oblasti platné pro výzkum a vývoj ČR. Z nich vycházejí následující cíle pro oblast podpory průmyslového výzkumu a vývoje:

 • vytváření podmínek pro transfer výsledků výzkumu a vývoje k průmyslovému využití, a to i do malých i středních podniků,
 • zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu v globálním měřítku,
 • zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových technologií a produktů,
 • zvýšení konkurenceschopnosti výzkumných organizací v rámci ERA,
 • úspěšná integrace výzkumných struktur pro průmysl do mezinárodních sítí výzkumu,
 • orientování základního výzkumu na průmyslové aplikace,
 • vytvoření podmínek pro užší vazbu základního výzkumu s aplikovaným — průmyslovým výzkumem a vývojem,
 • podpora spolupráce podniků, vč. malých a středních, s výzkumně—vývojovými organizacemi, s výzkumnými pracovišti vysokých škol, jednotlivými ústavy Akademie věd apod.,
 • podpora inovací jednak tím, že výsledky pVaV jsou vyvolány potřebou inovace — jsou tedy nástrojem pro realizaci inovace a také tím, že výsledek pVaV vyvolá — iniciuje vlastní inovaci i event. následné inovační chování podniku,
 • účinné přispívání k politice zaměstnanosti,
 • zvyšování kvality života a prodloužení délky jeho aktivní části,
 • propojení politiky podpory pVaV s ostatními politikami našeho resortu i s profesně souvisejícími politikami dalších zainteresovaných resortů,
 • přispět k vytváření znalostní společnosti.

Více informací: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/

 

OP Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.

Prioritní osy:

 • Vznik firem
 • Rozvoj firem
 • Efektivní energie
 • Inovace
 • Prostředí pro podnikání a inovace
 • Služby pro rozvoj podnikání
 • Technická pomoc

Více informací: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007-2013

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko je určen pro české kraje Jihomoravský, Moravskoslezský a Zlínský, ze slovenské strany jde o Trenčínský, Trnavský a Žilinský kraj. Globálním cílem operačního programu je růst vzájemné provázanosti a sbližování příhraničních regionů.

Prioritní osy:

 • Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
 • Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí
 • Technická pomoc

Více informací: http://www.sk-cz.eu/cs/uvodna-stranka/

 

OP Meziregionální spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce je společný pro všechny členské státy EU, Norsko a Švýcarsko. Zaměřuje se na spolupráci mezi veřejnými orgány a institucemi s charakterem veřejných orgánů na regionální a místní úrovni s cílem výměny a přenosu zkušeností a zajištění společného rozvoje přístupů a nástrojů, které zlepší účinnost politiky regionálního rozvoje. Hlavními oblastmi spolupráce jsou inovace a znalostní ekonomika, životní prostředí a ochrana před riziky.

Prioritní osy:

 • Inovace a znalostní ekonomika
 • Životní prostředí a ochrana před riziky
 • Technická pomoc 

Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/spoluprace-meziregionalni

 

OP Nadnárodní spolupráce

Operační program Nadnárodní spolupráce je rozdělen do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní spolupráce sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

Účelem spolupráce je zajištění dostupnosti znalostí a nástrojů pro vytváření partnerství, aby se předešlo zbytečnému opakování činností a objevování již objeveného. Podporováno bude vytváření partnerství a sítí podporujících dosahování konkrétních výstupů a výsledků, které přímo vedou ke konkrétním budoucím iniciativám a investicím.

Prioritní osy:

 • Usnadňování/umožňování inovace ve Střední Evropě
 • Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní
 • Odpovědné užívání životního prostředí
 • Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů
 • Technická pomoc

Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Nadnarodni-spoluprace

 

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

Prioritní osy:

 • Doprava
 • Integrovaný rozvoj a obnova regionu
 • Cestovní ruch
 • Technická pomoc

Více informací: http://www.rr-strednimorava.cz/

 

Programy výzkumu MMR

Výzkum pro řešení regionálních disparit

Cílem výzkumného programu „Výzkum pro řešení regionálních disparit“ je prostřednictvím čtyř podprogramů realizovat v letech 2007 – 2011 priority regionální politiky České republiky. Hlavní cíle programu jsou: odhalení a kvantifikace regionálních disparit, kausální analýza těchto disparit, návrhy na eliminaci disparit, identifikovat klíčové faktory problematického vývoje v oblastech konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání, dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení, analyzovat a rozlišit jevy s vysokou mírou spontaneity a jevy, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy, nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku regionální politiky, navrhnout nástroje ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech, návrh vhodných standardních kritérií pro hodnocení regionálního rozvoje a efektivity opatření.

Podprogramy:

 1. Podpora regionálního rozvoje
 2. Cestovní ruch
 3. Bydlení
 4. Územní plánování

Výzkum a vývoj pro potřeby regionů 

Program má za cíl podpořit záměry regionální politiky České republiky vycházející ze Strategie regionálního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 682/2000 a ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a norem a politik Evropské unie včetně mezinárodních závazků. Program zajistí progresivní poznatkovou základnu a návrhy opatření v oblasti regionálního rozvoje a správy, zkvalitní výkonné a kontrolní činnosti orgánů státní správy a samosprávy. Dále zajistí poznatky pro integraci nevyužitých ploch a objektů pro rozvoj obcím podpoří vyhledání a využití místních atraktivit a volnočasových aktivit pro rozvoj turistického ruchu a společenskou integraci ohrožených skupin a rovněž zajistí přípravu řešení potencionálních škod vyvolaných živelnými pohromami.

 • Management regionální a místní správy
 • Problémy regionální a místní správy s vysokou četností výskytu
 • Dopravní obslužnost a technologie
 • Neprůmyslové „deprimující zóny“
 • Rozvojové plochy pro rezidenční funkci
 • Využití specifických místních zdrojů ve venkovském prostoru
 • Unikátní místní atraktivity
 • Místní volnočasové aktivity
 • Odhad nákladů na obnovu majetku a komunikace v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou

Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy

Hlavním cílem programu Výzkum a vývoj pro potřeby státní správy – MMR (WA) je podpora užití výzkumu pro účelnější výkon veřejné správy v činnostech vykonávaných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR), které je zodpovědné za regionální politiku, bytovou politiku, územní plánování a stavební řád, investiční politiku, cestovní ruch, evropskou integraci, pohřebnictví.

Více informací: http://www.mmr-vyzkum.cz/INFOBANKA/programy-vyzkumu-mmr.aspx

 

Integrovaný operační program

Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

Prioritní osy:

 1. Modernizace veřejné správy
 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
 4. Národní podpora cestovního ruchu
 5. Národní podpora územního rozvoje
 6. Technická pomoc

Více informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy/Integrovany-operacni-program

 

Ministerstvo zemědělství

Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

Cílem je zabezpečit výzkum v agrárním sektoru v souladu s principy Společné zemědělské politiky EU k realizaci národní politiky ČR prostřednictvím výsledků projektů výzkumu a vývoje doplňujících Národní program výzkumu II ve smyslu ohleduplného fungování agrárního sektoru s využitím účinných inovačních procesů a metod.

Podprogram I Udržitelný rozvoj agrárního sektoru

Podprogram II Rozvoj venkova prostřednictvím udržitelného hospodaření s přírodními zdroji

Více informací: http://www.mze-vyzkum-infobanka.cz/qh-program-vyzkumu-v-agra.aspx

 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Osa IV: Leader

Více informací: http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky

OP Životní prostředí

Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.

Prioritní osa 1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie

Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Prioritní osa 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny

Prioritní osa 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu   

Více informací: http://www.opzp.cz/sekce/254/aktuality/

 

Různé

Nadace Tomáše Bati

Smyslem a účelem grantové politiky NTB s uplatněním výnosů NIF je podpora aktivit vědců a výzkumníků či řešitelských týmů, jejichž cílem je dosáhnout takových výsledků ve vědecké či výzkumné práci, jež představují z objektivního hlediska pokrok a jsou přímo či nepřímo využitelné (uplatnitelné) v praxi.

Více informací: http://www.batova-vila.cz/CZ/Nadace-Tomase-Bati-Grantova-politika.html

 

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace podporuje projekty přispívající k všestrannému pozitivnímu rozvoji osobnosti dětí a mládeže, ale i jedincům nad hranici plnoletosti především ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice.

Více informací: http://www.nadacedks.cz/Default.aspx