Home Financování VaVaI Národní zdroje OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Lidské zdroje a zaměstnanost Tisk

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

Oficiální stránky poskytovatele dotace, Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, naleznete zde.

Přehled prioritních os a oblastí podpory

Prioritní osa 1 – Adaptabilita

1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Prioritní osa 2 – Aktivní politiky trhu práce

2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti

2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti

3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit

3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby

4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy