Home Výzkum, vývoj a inovace Představení výzkumu na UTB
Představení výzkumu na UTB Tisk

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně si v rámci výzkumné, vývojové a inovační činností vytkla následující priority:

  • prohlubovat aktivní spolupráci s průmyslovou praxí prostřednictvím nabídky služeb Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně a Centra transferu technologií s cílem zvýšit podíl aplikovaných výsledků výzkumných a inovačních činností
  • umožnit zapojení odborníků z praxe do vzdělávacích procesů a vědeckých projektů s cílem zlepšit připravenost absolventů na vstup do firemního prostředí
  • uskutečňovat mezinárodní vědeckou spolupráci k přenosu poznatků mezi výzkumnými pracovišti a týmy
  • zvyšovat zapojení vědeckých týmů UTB ve Zlíně do mezinárodních vědeckých projektů
  • vytvářet prostřední pro rozvoj výzkumné činnosti v rámci doktorských studijních programů s cílem zvýšení počtu mladých vědeckých pracovníků
  • získávat zahraniční studenty doktorských programů a vědecké pracovníky pro práci ve vědeckých týmech UTB ve Zlíně
  • spolupracovat s orgány regionální správy na přípravě a následné realizaci strategie rozvoje Zlínského kraje.

Vědeckovýzkumná činnost je orientována do oblastí základního a stále více i do aplikovaného výzkumu. Na rozvoji vědy, výzkumu a inovací se podílejí všechny fakulty UTB ve Zlíně dle svého odborného zaměření.

V technických oborech má dlouholetou tradici Fakulta technologická, která dosáhla mimořádných mezinárodních úspěchů v oblastech jako je reologie polymerů, zpracování kožedělného odpadu, výzkumu a vývoji obuvi pro obyvatele se specifickými potřebami. Součástí fakulty je Centrum polymerních materiálů – unikátní výzkumné pracoviště zaměřené na výzkum polymerů, pokročilých polymerních kompozitů, bioaktivních polymerních systémů a procesů spojených s jejich výrobou a zpracováním.

Centrum polymerních materiálů úzce spolupracuje s Ústavem aplikovaného výzkumu působící na Univerzitním institutu. Právě Univerzitní institut se cíleně zaměřuje na aplikovaný výzkum, spolupráci s praxí a aktivní podporu činností s tím souvisejících (získávání finančních prostředků z národních a mezinárodních grantů, ochranu duševního vlastnictví apod.). Aplikovaný výzkum zaměřený na využití polymerních materiálů ve zdravotnictví, potravinářství, veterinární péči a dalších náročných oborech probíhá v prostorách Vědeckotechnického parku při UTB ve Zlíně. Přenos výsledků do praxe se uskutečňuje za podpory Centra transferu technologií.

Do technických oborů směřují také vědeckovýzkumné práce vedené na Fakultě aplikované informatiky. Nosnými směry výzkumu jsou zde moderní metody automatického řízení, monitorování a řízení technologických procesů, metody umělé inteligence, informační technologie, softwarové inženýrství, matematické modelování technologických procesů s ohledem na jejich automatické řízení aj.

Fakulta managementu a ekonomiky se aktivně podílí na koncipování průmyslové a inovační politiky regionu a podpoře spolupráce orgánů státní správy, podniků, klastrů a univerzity. V oblasti výzkumu se zaměřuje na formulaci nových metod a postupů modernizace podnikových procesů, manažerských metod vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti apod. Specializovanou výzkumnou skupinou v rámci fakulty je Centrum aplikovaného ekonomického výzkumu.

Fakulta multimediálních komunikací své aktivity soustřeďuje na oblast užitého, průmyslového a produktového designu, moderní metody propagace, reklamy, marketingové a interkulturní komunikace a je velmi úspěšná na poli audiovizuální tvorby.

Fakulta humanitních studií se zaměřuje na výzkumnou činnost v oblasti humanitních věd, což zahrnuje výzkum sdílení znalostí, rozvoj emočních kompetencí a dalších složek osobnosti, multikulturní aspekty vzdělávání, jazykové vzdělávání a také moderní postupy a metody ve zdravotnictví.

Na nově zřízení Fakultě logistiky a krizového řízení se rozvíjejí vědní obory zaměřené na analýzu a hodnocení rizik, modelování, simulaci a vyhodnocování nebezpečných situací, systémy varování a dorozumívání při hrozícím nebezpečí, softwarové modelování krizových a havarijních situací (např. záplav, úniku nebezpečných látek apod.).

 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte:

Ing. Ivana Bartoníková
Tel.: +420 576 038 138, Mob.: +420 734 792 686
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript