Home Vzdělávání Aktuality Mimořádný úspěch konference Plastko 2010
Mimořádný úspěch konference Plastko 2010 Tisk
Pátek, 30. dubna 2010

Ve dnech 13. až 14. 4. 2010 se v prostorách Academia centra UTB ve Zlíně uskutečnil v pořadí již 19. ročník odborné konference Plastko. Konference je tradičním setkáním zástupců podniků zabývajících se zpracováním plastů a pryže s odborníky na polymerní chemii z akademického prostředí a studenty.

Letošní ročník byl v mnoha směrech mimořádný. Konference byla uspořádána v rámci projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“ dotačně podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Díky tomu účastnici neplatili žádný vstupní poplatek. S ohledem na finanční situaci podniků to všichni zájemci ocenili a účast na konferenci byla téměř dvojnásobná v porovnání s předchozím ročníkem. Celkový počet účastníků dosáhl počtu 256, téměř polovinu tvořili zástupci firem, druhou polovinu akademičtí a vědečtí pracovníci vysokých škol a studenti.

Z významných českých firem, které na konferenci vyslaly své zástupce, lze jmenovat Barum Continental, Deza, Fatra, Granitol, Greiner, Gumotex, ITC, Silon, Spur a další. Akademická pracoviště byla zastoupena vědeckými odborníky z Centra polymerních materiálů a Ústavu inženýrství polymerů UTB ve Zlíně, Ústavu chemie materiálů VUT v Brně, Ústavu chemického inženýrství VŠCHT v Praze a Ústavu polymérnych materiálov STU v Bratislavě.

Program konference byl nabitý zajímavými přednáškami. Přednesu plenárních přednášek se ujali přední čeští odborníci prof. RNDr. Miroslav Raab, CSc., prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. a zástupkyně žen ve vědě doc. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. V rámci čtyř odborných sekcí bylo prezentováno celkem 20 příspěvků, z nich 14 přednesli zástupci podniků a 6 zástupci vysokých škol. Jako pozitivní trend lze hodnotit fakt, že několik příspěvků podniků bylo prezentováno absolventy UTB ve Zlíně, kteří dosáhli významných postavení v plastikářských firmách, a řada příspěvků odkazovala na spolupráci s vysokými školami, včetně UTB ve Zlíně.

V rámci konference byl vytvořen také prostor pro prezentaci výsledků výzkumu mladých vědeckých pracovníků a studentů doktorandů. Devět studentů doktorského studia využilo příležitosti prezentovat své výsledky v anglickém jazyce v rámci sekce „Recent and Future Trends in Polymers“. Mladí vědečtí pracovníci hojně využili příležitosti k posterovým sdělením. Kolem 54 posterů proběhla v podvečer prvního dne konference velmi živá diskuse. Postery byly hodnoceny odbornou komisí, která vyhodnotila a následně ocenila tři nejlepší. Je velmi potěšující, že všechny tři ocenění získaly ženy.

Program konference byl doplněn o specializovanou sekci zaměřenou na informační podporu inovačních procesů v plastikářských firmách. Prezentovány byly velmi aktuální informace o možnostech čerpání dotací na výzkum a vývoj, možnostech spolupráce podniků, vysokých škol a specializovaných informačních a koordinačních pracovišť, klastrových iniciativách a transferu technologií.

V odpoledních hodinách prvního dne konference souběžně probíhala 2. technologická a kooperační burza, kterou uspořádalo Technologické a inovační centrum Zlín s.r.o. V rámci technologické burzy proběhlo 65 předem domluvených schůzek. Burza umožňuje cíleně si vybrat partnera pro komunikaci, v průběhu schůzky si vyměnit základní informace a navázat tak osobní kontakt jako základ pro budoucí spolupráci.

Plastko probíhalo v dvou až tříletých cyklech od poloviny šedesátých let minulého století. Několik úvodních ročníků proběhlo v Pardubicích, Praze, Mariánských lázních, Plzni a Brně a od konce 70. let již Plastko probíhá ve Zlíně. Jednotlivé ročníky nebyly číslovány, takže se až donedávna nevědělo, kolikátý ročník konference vlastně je. Organizační výbor požádal o pomoc vynikajícího českého odborníka, spoluzakladatele plastikářských oborů na vysokých školách doc. Ing. Františka Tomise, CSc. Díky velmi precizním záznamům doc. Tomise se podařilo přesně určit pořadí letošního ročníku. Organizační výbor tuto informaci podržel v tajnosti a zpestřil průběh konference tipovací soutěží o stanovení správného ročníku konference. Z 44 tipujících byly správné 3 odpovědi, které hlasovaly pro 19. ročník. V roce 2012 se tedy můžeme těšit na jubilejní 20. ročník konference Plastko.

Poděkování za úspěšnou akci patří všem, kteří k úspěchu přispěli. Děkujeme zejména prof. Ing. Petru Sáhovi, CSc., který se ujal role odborného garanta konference. Poděkování dále patří vědeckým pracovníkům Fakulty technologické a Univerzitního institutu UTB ve Zlíně, kteří sestavili odborný program konference, podíleli se na koordinaci přednášejících a předsedali odborným sekcím. Organizačně konferenci zajistili pracovníci Ústavu projektových činností Univerzitního institutu UTB ve Zlíně, který je řešitelem projektu „Od rozvoje znalostí k inovacím“.

Věříme, že konference přispěla k výměně znalostí a zkušeností mezi účastníky, k upevnění existujících partnerských vztahů a navázání nových kontaktů.

 

Za organizační výbor

Ing. Martina Manová
ředitelka Ústavu projektových činností